ข้าวขาวหอมมะลิ 100% อิ่มทิพย์ (คุณภาพคัดพิเศษ)

น้ำหนัก5 กิโลกรัม

ประกอบด้วย
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%

จากแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ในแถบจังหวัดอุบลราชธานี จากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มาเป็นข้าวขาวหอมมะลิ คัดพิเศษ พิถีพิถัน ทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อรับปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สะอาดตามมาตรฐานส่งออก ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ